-A +A

Wetgeving

Titel
Decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking
Koninklijk besluit tot vaststelling van de vliegverkeersregelen
wet op de grensoverschrijdende fusie
Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector
Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970
Dienstenwet
Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.
Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.
Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren
Code der plichtenleer diergeneeskunde 2007
Wet op de beroepsverenigingen
Wet op de buurtwegen
centraal bestand van berichten van beslag KB
centraal bestand van berichten van beslag wet uittreksel Gerechtelijk wetboek
Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee
Keizerlijk Decreet op de kerkfabrieken
Decreet betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten (VERTALING). Duitse gemeenschap
Decreet betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten Vlaamse gemeenschap
Wet betreffende de wedden van de bedienaars van de erediensten
Decreet betreffende de aanstelling van bedienaars der erediensten en moreel consulenten bij sommige rechtspersonen.
Samenwerkingsakkoord erediensten en de Federale en regionale overheden
Besluit van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten.
Koop en ruil dieren Koopvernietigende gebreken wet 25 augustus 1885
Koninklijk besluit betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van runderen, paarden, ezels, schapen
Wet houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties.
Ministerieel rondschrijven betreffende de zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur.
Wet betreffende de betalingsdiensten
Rome II verordening Communautair verwijzingsrecht voor niet-contractuele verbintenissen
Kaderwet tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen
KB Hoge Raad voor zelfstandigen
Arbeidsrelatiewet
KB materiële hulp aan asielzoekers
Wet opvang asielzoekers
KB betreffende de continuïteit van de ondernemingen
Wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst
Wet uitoefening kinesitherapie
Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der geneesheren.
Apothekerswet
Arbeidsartsenwet
Wet betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.
Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG
Omzendbrief EME/2000.01 van 17 juli 2000 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines
Omzendbrief EME/2006/01- RO/2006/02 van 12 mei 2006 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de implanting van windturbines
EUROPESE DEONTOLOGISCHE ERECODE VAN DE FRANCHISE

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.