-A +A

Wetgeving

Titel
Europese richtlijn 86/653/EEG handelsagentuur
Wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen.
Europees Verdrag van 13 december 1957 betreffende uitlevering
Uitleveringswet
Ministeriële circulaire inzake het Europees aanhoudingsbevel.
Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel.
Overeenkomst van 25 juni 2003 betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika
Omzendbrief betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale straftribunalen
Statuut van het Internationaal Strafhof
Statuut van het Internationaal Gerechtshof
Handvest van 26 juni 1945 van de Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
OMZENDBRIEF NR. 12/2010 VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL BIJ DE HOVEN VAN BEROEP Gerechtelijke achterstand
Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
jachtdecreet
Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen WAM
Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven.
Koninklijk besluit betreffende de rechtsbijstandsverzekering.
Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit
Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de verzekeringsondernemingen en -instellingen
Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
Wet op het herverzekeringsbedrijf
Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen
Koninklijk besluit betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft.
Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme
Wet stichtingen
KB 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van VZW, Internationaale VZW's, van stichtingen en van vorganismen voor financiering van pensioenkanssen
terugvordering van ten onrechte betaalde prestaties medische zorgen
Strafbepalingen lastens verzekeringsinstellingen in uitvoering van de wet op de verplichte verzekering
KB werkingsregels en procedure in eerste aanleg en beroep RIZIV controle
BENELUX~Overeenkomst inzake commoriëntes
Wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten
Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Warrant wet
Aanpassingsdecreet 2009
Afkondigingswet
Algemeen reglement sociaal statuut zelfstandigen
Algemeen reglement werknemerspensioen
Algemene Beginselenwet Sociale zekerheid
Anti-discriminatieverdrag
Preventieadviseurs wet
arbeidsongeschiktheiden moederschap zelfstandigen KB
Arbeidsovereenkomstenwet betaalde sportbeoefenaars
Arbeidswet
Arbeidsreglementenwet
Architectenwet
Avondsluitingswet
Bedrijfsorganisatiewet
Benelux Merkenwet

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.