-A +A

Wetgeving

Titel
KB Waardevervoer
Bewaking in het uitgaansleven
KB uitrusting pleziervaartuigen
Europese insolventieverordening
Patiëntenwet
Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titel VII van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
Boerkaverbod en verbod op zonnebrillen, petten, kappen en hoeden
Boerkaverbod wet 01 juni 2011
Wet oprichting kruispuntbank van rijbewijzen
Minnelijke schikking door parket
Financieringshuurwet
Geluidshinderwet
Geneesmiddelenwet
Huiszoekingswet
Hypotheekwet
Ijkwet
KB Overheidsopdrachten
KB technische vereisten voertuigen
Kieswetboek
Kinderbijslagwet werknemers
Kinderechtenverdrag
Leefloonwet
Leerovereenkomstenwet
Leurhandelwet
Loodswet
Luchtvaartwet
Mestdecreet
Mijnwet
Decreet betreffende de diepe ondergrond
Milieuvergunningsdecreet
Militair strafwetboek
Monumentendecreet
Negende aanvullend Protocol EVRM
Onteigeningswet 1835
Onteigeningswet autosnelwegen
Organieke wet Notariaat
overnamebesluit
pachtprijzenwet
Pachtwet voorkoop
Pensioenwet zelfstandigen
Reclasseringswet Mindervaliden
Scheepvaartreglement binnenwateren
Sluitingswet
Sociaal statuut zelfstandigen
Sociale documentenwet
Standstillwet
Stedenbouwdecreet
Stedenbouwwet
Taaldecreet

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.