-A +A

wettelijke interest

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

wettelijke interest in 2017 en 2018 : 2%

 

WETTELIJKE INTRESTVOETEN (Voor de rentevoeten bij betalingsachtertand handelstransacties zie onderaan op deze website)

Wet 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest

(B.S. 7 mei 1865)

%

 

4,50

5,50

tot 30.06.1970 (burgerlijke zaken)

tot 30.06.1970 (commerciële zaken)

6,50

van 01.07.1970 tot 31.10.1974

8,00

van 01.11.1974 tot 31.07.1981

12,00

van 01.08.1981 tot 31.07.1985

10,00

van 01.08.1985 tot 31.07.1986

8,00

van 01.08.1986 tot 31.08.1996

7,00

van 01.09.1996 tot 31.12.2006

 

Nieuwe werkwijze

Programmawet van 27-12-2006 – artt. 87 en 88

(B.S. 28-12-2006)

6.00

voor het jaar 2007

Mededeling van de Algemene Administratie van de Thesaurie

(B.S. 17-01-2007)

7.00

voor het jaar 2008

Mededeling van de Algemene Administratie van de Thesaurie

(B.S. 15-01-2008)

 5,50

 voor het jaar 2009

3,25

3,75

4,25

2,75

2,75

2,5

2,25

2.00

2.00

 voor het jaar 2010

voor het jaar 2011

voor het jaar 2012

voor het jaar 2013

voor het jaar 2014

voor het jaar 2015

voor het jaar 2016

voor het jaar 2017

voor het jaar 2018

 

Sinds 2007 wordt de wettelijke interestvoet als volgt berekend art. 87 en 88 van de programmawet van 27 december 2006) heeft de berekeningswijze van de wettelijke interestvoet als volgt vastgelegd:
  • het gemiddelde van de Euribor-rentevoet op één jaar gedurende de maand december van het voorafgaande jaar;
  • afgerond naar het hoger gelegen veelvoud van 0,25%; en
  • vermeerderd met 2%.


In fiscale zaken (nieuw artikel 2, § 2 Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest) wordt de wettelijke rentevoet vastgelegd op 7 %. Deze rentevoet is van toepassing, zelfs indien de fiscale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken en voorzover er niet uitdrukkelijk in de fiscale bepalingen wordt van afgeweken.
In fiscale zaken blijft het zo dat de wettelijke rentevoet kan worden gewijzigd bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De federale overheidsdienst Financiën maakt elk jaar, in de loop van januari, de nieuwe interestvoet bekend.

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2007.

Algemene Administratie van de Thesaurie
Mededeling over de wettelijke interestvoet

Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, deelt de algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën, de wettelijke interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 2, § 1.
Voor het jaar 2009, is de wettelijke interestvoet : 5,5 %.

Interestvoet in sociale zaken:

Tot 2008:
wettelijke interestvoet.
Vanaf 1/1/2009: ingevolge de programmawet van 8 juni 2008 een vaste rentevoet van 7% en die identiek is aan de rentevoet die toegepast wordt in fiscale zaken. 

artikelen 87 en 88 Programmawet (I) van 27 december 2006 (Titel II – Financiën; Hoofdstuk VII – Wettelijke interest)
De artikelen 87 en 88 Programmawet (I) van 27 december 2006 veranderen de wijze van vaststelling van de wettelijke rentevoet en wijzigen daartoe artikel 2 Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest.

In burgerlijke zaken en in handelszaken (nieuw artikel 2, § 1 Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest) wordt de wettelijke rentevoet afgestemd op de marktrente en gebeurt de aanpassing voortaan jaarlijks op grond van de volgende methode: elk kalenderjaar wordt de rentevoet vastgesteld op het gemiddelde van de Euribor-rentevoet op één jaar gedurende de maand december voorafgaand aan het jaar waarop de wettelijke rentevoet van toepassing is, wordt dit bedrag vervolgens afgerond naar het hoger gelegen kwart procent en ten slotte verhoogd met twee procent.

De wettelijke rentevoet is van toepassing in burgerlijke zaken en in bepaalde handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier), maar niet op handelstransacties die onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07/08/02).

De algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën maakt in de maand januari de wettelijke interestvoet die van toepassing is tijdens het lopende kalenderjaar bekend in het Belgisch Staatsblad. 

 

 

FICHE  “WETTELIJKE RENTEVOETEN”.
bron bijgewerkt tot 22 januari 2010
 

 

 

WETTELIJKE RENTEVOET

 

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

HANDELSTRANSACTIES

zie onderaan deze pagina

 

Voor 2011: 3,75

Voor 2010: 3,25%

Voor 2009: 5,5 %

 

 

HOOGTE 

Voor het jaar 2008: 7%

Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 15/01/2008.

 

     

WETTELIJKE
BASIS

-   Wet van 05/05/1865 betreffende de lening tegen intrest (B.S. 07/05/1865); laatst gewijzigd bij artikelen 87 en 88 van de programmawet van 27 december 2006 (B.S. 28/12/06).

 

TOEPASSING
MODALITEITEN

Deze rentevoet is van toepassing in burgerlijke zaken.

Hij is ook van toepassing in handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier), maar niet op handelstransacties zoals gedefinieerd in de kolom hiernaast.

 

 


VORIGE
RENTEVOETEN

- vanaf 1 juli 1970 : 6,5% (Wet 30 juni 1970, B.S. 24 juli 1970);

- vanaf 1 november 1974 : 8,0% (KB 14 oktober 1974, B.S. 19 oktober 1974);

- vanaf 1 augustus 1981 : 12,0% (KB 28 juli 1981, B.S. 8 augustus 1981);

- vanaf 1 augustus 1985 : 10,0% (KB 17 juli 1985, B.S. 23 juli 1985);

- vanaf 1 augustus 1986 : 8,0% (KB 16 juli 1986, B.S. 30 juli 1986);

- vanaf 1 september 1996 : 7,0% (KB 4 augustus 1996, B.S. 15 augustus 1996);

- vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 : 6% (B.S. 17 januari 2007).

 

 

ANDERE
INFORMATIE

Het zijn aanvullende rentevoeten :

De contracterende partijen bedingen vrij het bedrag van de conventionele intrest.

 

Burgerlijk Wetboek

Art. 1153. Al. 1. Inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, bestaat de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Al. 2. Die schadevergoeding is verschuldigd zonder dat de schuldeiser enig verlies hoeft te bewijzen.

 

Al. 3. Zij is verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen.

 

Wet van 02/08/2002, Art.4. Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen met inachtneming van artikel 7, dient elke betaling tot vergoeding van een handelstransactie te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die:

 1° van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling, of

 2° van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen of diensten, of

 

 

 

 3° van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle en indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt.

 

Al. 4. Indien er opzet van de schuldenaar is, kan de schadevergoeding de wettelijke interest te boven gaan.

Al. 5. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1907, kan de rechter, ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, de interest die werd bedongen als schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering, verminderen, indien de bedongen interest kennelijk de ten gevolge van de vertraging geleden schade te boven gaat.

 

Wet van 02/08/2002, Art.7. Contractuele bedingen die afwijken van de bepalingen van dit hoofdstuk worden door de rechter, op verzoek van de schuldeiser, herzien indien zij, alle omstandigheden in aanmerking genomen, met inbegrip van de goede handelspraktijken en de aard van het product of de dienst, een kennelijke onbillijkheid jegens de schuldeiser behelzen, met dien verstande dat de door de rechter bepaalde billijke voorwaarden aan de schuldeiser niet meer rechten kunnen verlenen dan deze waarover hij krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk zou beschikken.

 Bij de beoordeling van het kennelijke onbillijk karakter in de zin van het vorige lid zal de rechter onder meer nagaan of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de bepalingen van dit hoofdstuk.

 

In geval van herziening kan de rechter de schuldenaar niet veroordelen tot een interest die lager is dan de wettelijke interest.

Ieder beding dat strijdig is met de bepalingen van dit lid wordt voor niet-geschreven gehouden.

Ieder beding dat strijdig is met de bepalingen van dit artikel wordt voor niet-geschreven gehouden.

Burgerlijk Wetboek

Art. 1154. Vervallen interesten van kapitalen kunnen interest opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke (aanmaning) ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de (aanmaning) of de overeenkomst betrekking heeft op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn.

 


 

Nog dit: 

 

 
 
Intrest betalingsachterstand handelstransacties
 
Periode
Intrest betalingsachterstand handelstransacties
Belgisch staatsblad

Tweede semester 2012 8% B.S.: 22/08/2012
Eerste semester 2012 8% B.S.: 30/01/2012
Tweede semester 2011 8,5% B.S.: 25/07/2011
Eerste semester 2011 8% B.S.: 31/01/2011
Tweede semester 2010 8% B.S.: 30/07/2010
Eerste semester 2010 8% B.S.: 01/02/2010
Tweede semester 2009 8% B.S.: 22/07/2009
Eerste semester 2009 9,5% B.S.: 27/01/2009
Tweede semester 2008 11,5% B.S.: 31/07/2008
Eerste semester 2008 11,5% B.S.: 14/01/2008
Tweede semester 2007 11,5% B.S.: 27/07/2007
Eerste semester 2007 11% B.S.: 30/01/2007
Tweede semester 2006 10% B.S.: 25/07/2006
Eerste semester 2006 9,5% B.S.: 26/01/2006
Tweede semester 2005 9,5% B.S.: 09/08/2005
Eerste semester 2005 9,5% B.S.: 26/01/2005
Tweede semester 2004 9,5% B.S.: 10/08/2004
Eerste semester 2004 9,5% B.S.: 26/01/2004
Tweede semester 2003 9,5% B.S.: 17/07/2003
Eerste semester 2003 10% B.S.: 14/02/2003
Tweede semester 2002 10,5% B.S.: 03/10/2002

Toepassingsgebied

Deze intrestvoet is van toepassing op handelstransacties, dit zijn transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.

Deze intrestvoet is niet van toepassing in burgerlijke zaken en evenmin in handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier). In dat geval is de wettelijke intrest van toepassing.

Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen, heeft de schuldeiser, wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de betalingstermijn bepaald in artikel 4 van de Wet betalingsachterstand handelstransacties, vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen intrest betalingsachterstand handelstransacties.

Portable Document Format (PDF) Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties (pdf, 496 KB)

 
Publicatie: 22 augustus 2012
Inwerkingtreding: 1 juli 2012
Wettelijke basis: Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

" handelstransactie " :

een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten die leidt tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.

Deze wet is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties.

Zij doet geen afbreuk aan de bijzondere regels inzake insolventieprocedures en in het bijzonder aan de bepalingen van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord en van de titel IV "Collectieve schuldenregeling" van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek.

Deze wet doet evenmin afbreuk aan de bepalingen van het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: vr, 12/01/2018 - 12:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.