-A +A

zelfmoord en verzekering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend


Uittreksel uit de wet op de landverzekering 25/06/1992:

Art. 101 Uitgesloten risico's

§ 1. Tenzij het tegendeel is bedongen, dekt de verzekering de zelfmoord van de verzekerde niet die gebeurt minder dan één jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst. [De verzekering dekt de zelfmoord die gebeurt een jaar of meer dan een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst.] Het bewijs van de zelfmoord moet door de verzekeraar worden geleverd.

 

Uittreksel uit het Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32 , eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst

   

Art. 9

De verzekeringen tegen overlijden mogen geen uitgesloten risico's bevatten, uitgezonderd de zelfmoord die minder dan één jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst gebeurt.

Over zelfmoord en de toepassing van de arbeidsongevallenwet, zie R.W. 2006-2007, 1182;

Rechtspraak:

•• Antwerpen 28 april 1998, A.J.T. 2000-01, 43.

De niet-mededeling door verzekerde van een ziekte, waarvan hij redelijkerwijze kon geloven genezen te zijn, kan niet als bedrieglijk of opzettelijk worden beschouwd.
Het niet-vermelden van een drie jaar eerdere opname voor alcoholontwenning op de vragenlijst naar 'doorgemaakte hospitalisatie' impliceert niet noodzakelijk dat de verzekerde opzettelijk iets verzwegen heeft of onjuiste mededeling zou hebben gedaan, temeer gezien in deze vraag niet expliciet naar mogelijke (al dan niet overwonnen) verslavingsproblemen wordt gevraagd.
Het feit dat een meer dan veertigjarige huwt, een hypothecaire lening aangaat van 3.000.000 BEF, gekoppeld aan een levensverzekering en een testament maakt, duidt niet onmiddellijk op voorgenomen zelfmoordplannen maar kan beschouwd worden als een normaal en voorzichtig gedrag van een burger.
 

•• Pol. Brugge 22 februari 2000, T.A.V.W. 2000, 184; Verkeersrecht 2000, 199.

Wanneer het slachtoffer geprobeerd heeft om zich het leven te beroven door opzettelijk en totaal onverwacht tegen het voertuig van de verzekerde van verweerster aan te lopen, zijn alle elementen van de onverschoonbare fout manifest aanwezig. Het loutere feit dat het slachtoffer als psychiatrische patiënt in het ziekenhuis was opgenomen, bewijst nog niet dat hij zich niet bewust was van zijn daden. Nu alle voorwaarden van de onverschoonbare fout vervuld zijn, is verweerster niet gehouden om tot vergoeding over te gaan.

•• Luik 25 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 1332

Uit de clausule van een polis volgens welke 'niet is gedekt, het ongeval dat een gevolg is van elke daad van de verzekerde die vrijwillig schade berokkent aan zijn fysieke integriteit en meer bepaald van een zelfmoord' of een zelfmoordpoging, volgt a contrario dat in principe het ongeval is gedekt dat voortkomt uit een onvrijwillige zelfmoord of, met andere woorden, een zelfmoord die werd voltrokken door een persoon die niet meer in het volle bezit was van zijn geestesvermogen en waarvan de wil was beneveld door een onweerstaanbare drang die hem onvermijdelijk tot een dergelijke daad had gebracht.
Overeenkomstig de algemene bewijsregeling, gebaseerd op de idee van de geloofwaardigheid, moet de verzekeraar de zelfmoord bewijzen, terwijl de begunstigde van de verzekering de last draagt van het bewijs van het onvrijwillige karakter.

• • Rb. Hasselt 7 april 1986, Limb. Rechtsl. 1986, 192; , R.W. 1986-87, 1757, noot VANSWEEVELT, T.

De clausule in art. 1386bis B.W. dat de schadevergoeding naar billijkheid moet gebeuren, wil geenszins zeggen dat er geen algehele schadeloosstelling mogelijk zou zijn. Billijkheid vereist o.m. dat de schadelijder zo integraal mogelijk vergoed wordt.
De bewakingsverplichting van een psychiatrische instelling tegenover haar patiënten, is een inspanningsverbintenis. Een dergelijk ziekenhuis moet een doelmatige veiligheidsbescherming van de patiënt organiseren. Maar er is slechts aansprakelijkheid ten laste van de inrichting wanneer bewezen wordt dat een voorzichtig en bedachtzaam iemand niet zou hebben gehandeld als in casu gebeurde.
De instelling is i.c. niet aansprakelijk voor het feit dat een patiënt ontsnapte en zelfmoord pleegde.

Indien niet bewezen is dat de schade te wijten was aan een contractuele fout van een derde (i.c. psychiatrisch ziekenhuis) moet de verzekering BA-gezin de schade dekken die veroorzaakt is door de geesteszieke (zelfmoord door zich onder een trein te werpen).
 

•• Kh. Charleroi 12 januari 2000, R.R.D. 2000, 96.

Indien het bewijs onvolledig is dat het voorval, dat de verzekeraar tot betaling van het voorziene kapitaal verplicht, wel degelijk een door de verzekering gedekt risico is, en indien er twijfel blijft bestaan nopens de oorzaak van het overlijden omdat dit kan toegeschreven worden aan één van de door het contract uitgesloten gevallen, dan wordt het bewijs niet als in rechte genoegzaam aangebracht.
Uit het levensverzekeringscontract volgt dat de begunstigde het bewijs moet leveren van het onbewust karakter van de zelfmoord.
De regels voor overeenkomstinterpretatie, meer bepaald die vervat in art. 1162 B.W., zijn niet overeen te brengen met de duidelijk in de overeenkomst van de partijen uitgedrukte wil. 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 14:15
Laatst aangepast op: di, 22/02/2011 - 16:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.